ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 วงโยธวาทิต (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
2 เซปักตะกร้อ ครูนาตยา สอนคำเสน 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
3 Social NEWS ครูสมบัติ นาคแป้น 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
4 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) ครูอัญญาณี ช่วยชู 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 Crossword Game (ม.ปลาย) ครูพีรพล พราหมเพชร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
6 กีฬากรีฑาเพื่อสุขภาพ ครูวัชรากร รัตนมณี 2,3,4,5,6

  เต็ม

7 Fast Vocab ครูชนัดดา แสงเทศ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
8 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ครูลัดดา ชัชวาลย์ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
9 ท่องไปในโลกกว้างกับ Google Earth ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
10 Crossword Game [ม.ต้น] ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
11 แชร์บอล ครูภูตินนท์ เกษชาติ 2

  เต็ม

12 Virtue brings life คุณธรรมนำชีวิต ครูวรินศรา คงเทพ 2,5

  เต็ม

13 นาฏศิลป์ไทย ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

14 เรื่องเล่าของท่านพุทธทาส ครูพรรทนา สรรภา 1,2,3

  เต็ม

15 ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

16 ท่องโลกกว้างสร้าง(สังคม)​ ครูณัฐวดี นวลไทย 1,2,3

  เต็ม

17 อังกฤษ with game! ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
18 ภาษาพาเพลิน ครูจันทร์ประภา ทองอ่อน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 คหกรรม ครูยศธน ยาวุฒิ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 English For Communication ครูรัตนาพร คล้ายสำลี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
21 English is everywhere ครูกรณิการ์ แก้วสกุลทอง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
22 นักอนุรักษ์น้อย ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 3

  เต็ม

23 วงโยธวาทิต (กลุ่ม 2) ครูสุภัทร บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
24 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 2) ครูภษมน ใหม่สุด 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
25 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 3) ครูสุจิรา ขำปรางค์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
26 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 4) ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
27 หรรษาภาษาไทย 1/2564 ครูสารภี สอนปลอด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
28 ภาษาอังกฤษพิชิต Grammar ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
29 ชุมนุมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1,2

  เต็ม

30 ดนตรีไทย​ ครูมลิวัลย์ แสงลี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

31 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 1) ครูสลักจิตร ช่วยคง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
32 ฟิสิกส์กับ IOT ครูนูรดิง สามานุง 4,5,6

  เต็ม

33 การวาดเส้น ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
34 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
35 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
36 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
37 Math Talent ครูจาริณีย์ ชูแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
38 คหกรรม 1 ครูสายฝน บุราคร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

39 ปลูกปั้นวรรณศิลป์ ครูพัชรา ศรีอินทร์ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
40 ชีววิทยา(ฺBiology) ครูพัฒนาภรณ์ จินพล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
41 รักการอ่าน ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
42 ยุวบรรณารักษ์ ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1,2,3

  เต็ม

43 สวดมนต์สรภัญญะ ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
44 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 1,2,3

  เต็ม

45 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูพรศิริ แซ่ว่อง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
46 เกมคำคม ครูสุธัญญา ศัลศาลา 1,2,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
47 ท่องยุโรป แอฟริกา ครูศิริพร เกิดจันทร์ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
48 ส่งเสริมพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม5) ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
49 การทำแผ่นพื้น ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  เต็ม

50 คนเก่งภาษาไทย ครูอุษา ทองแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
51 เสริมการอ่าน พัฒนาการเขียน ครูอัมพิกา บุญเกียรติ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
52 คนรักเมล่อนญี่ปุ่น ครูพงค์ษา คุณชล 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

53 งานสวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​ ครูจิดาภา อินทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
54 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 3,4

  เต็ม

55 เกษตร ครูบุญมี โอทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
56 เคมีคลีนิก ครูกฤตภาสณ์ เพชรช่วย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1