ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2566


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 วงโยธวาทิต ครูศศิธร ปานเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 27
2 ห้องสมุดสร้างสรรค์ ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

3 วาดภาพ ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 แนะแนวคาเฟ่ ครูการะเกต ทองแย้ม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

5 การแสดงโขน ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 12
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
6 ดนตรีไทย ครูมลิวัลย์ แสงลี 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
7 หัตถศิลป์ ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
8 ฟุตซอล ครูเอกวิทย์ ช่วยรอด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

9 Board Game ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
10 วอลเลย์บอล ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

11 ไวยากรณ์หรรษา (Grammars for Fun) ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
12 นาฏศิลป์ไทย ครูชุติมา จรชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
13 กรีฑา ครูวรรนิศา นาคขาว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
14 งานสวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​ ครูจิดาภา อินทร์แก้ว 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
15 ของเล่นวิทยาศาสตร์กับ micro:bit ครูนูรดิง สามานุง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
16 นักเล่ามืออาชีพ ครูอรพิมพ์ อินทร์ปรางค์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
17 วิทยาการหุ่นยนต์ ครูวราพล ปานประทีป 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
18 พุทธรักษา ครูทิพรัตน์ ธราพร 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
19 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1

  เต็ม

20 นักศึกษาวิชาทหาร ครูลัดดา ชัชวาลย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
21 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 2) ครูสุจิรา ขำปรางค์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
22 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 1) ครูสลักจิตร ช่วยคง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
23 ฟุตบอล ครูภานุวัฒน์ เอียดทอง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

24 ภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศ ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 1,2,4,5

  เต็ม

25 Crossword Game ครูพีรพล พราหมเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
26 Math Talant ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
27 Phonics ครูจักรรินทร์ ลือชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
28 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 3) ครูวธิดา ศรีวาริน 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
29 Board Game การเรียนรู้ หลากมิติ 1 ครูวรรณรินทร์ พรหมดวง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 อารยธรรมโลก ครูศุภิสรา คงมีศรี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

31 Board Game การเรียนรู้ หลากมิติ 2 ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

32 ต่อคำคมภาษาไทย ครูจุฑามาศ ศาสตร์เจริญ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 เรื่อง Math Math 1 ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 3,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
34 เรื่อง Math Math 2 ครูภษมน ใหม่สุด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
35 English Movie ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
36 คลินิกเคมี ครูไหมมู่หน๊ะ หนิเร่ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
37 หนังตะลุง ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
38 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
39 นักยิงธนู ครูพรรทนา สรรภา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

40 นายช่างรุ่นเยาว์ ครูรัชชานนท์ ไวยกิจจานนท์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 E - Sports ครูสมบัติ นาคแป้น 2,3,4,5

  เต็ม

42 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
43 ปักครอสติช ครูพรศิริ แซ่ว่อง 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
44 งานใบตอง ครูสายฝน บุราคร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
45 ถ่ายภาพความประทับใจ ครูณัฐวดี นวลไทย 2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
46 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
47 เด็กสร้างพอร์ต (Portfolio) ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
48 พื้นที่แห่งฝันและการสื่อสารเชิงบวก ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
49 ภาษาไทยในเสียงเพลง ครูกัญญาณัฐ สมแรง 1,2,3,4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
50 เเต่งคำประพันธ์ไทย ครูปณรัฐ นวธนันบวร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

51 รักการเขียน (คัดลายมือ) ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 2,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 5
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
52 มโนราห์ ครูสุวรรณี จันธิบดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 10
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
53 สนุกคิดDIY ครูวิภาพร ขุนทองพลัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
54 To be number one(cover dance) ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
55 ยุวเกษตร ครูพงค์ษา คุณชล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 9