ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2564


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 วงโยธวาทิต (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
2 Crossword Game (ม.ต้น) ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 1,2,3

  เต็ม

3 วงโยธวาทิต (กลุ่ม2) ครูสุภัทร บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
4 รักการอ่าน ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 2

  เต็ม

5 Crossword Game 2 (ม.ปลาย) ครูพีรพล พราหมเพชร 4,5,6

  เต็ม

6 ชีววิทยา(ฺBiology) ครูพัฒนาภรณ์ จินพล 4,5,6

  เต็ม

7 ฟิสิกส์กับ IOT ครูนูรดิง สามานุง 5,6

  เต็ม

8 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1,2

  เต็ม

9 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 3 ครูลัดดา ชัชวาลย์ 6

  เต็ม

10 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 4

  เต็ม

11 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 2) ครูภษมน ใหม่สุด 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
12 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
13 เซปักตะกร้อ ครูนาตยา สอนคำเสน 1,2,3

  เต็ม

14 ยุวบรรณารักษ์ ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1,2,3

  เต็ม

15 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน(กลุ่ม 4) ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
16 คนรักเมล่อนญี่ปุ่น ครูพงค์ษา คุณชล 2,3,4,5,6

  เต็ม

17 แชร์บอล ครูภูตินนท์ เกษชาติ 2

  เต็ม

18 พื้นฐานศิลปะ ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

19 ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 English is everywhere ครูกรณิการ์ แก้วสกุลทอง 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
21 โลกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ครูจิดาภา อินทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

22 English with podcasts ครูรัตนาพร คล้ายสำลี 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
23 นักอนุรักษ์น้อย ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 3

  เต็ม

24 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม5) ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
25 คหกรรม ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 ภาพถ่ายความประทับใจ ครูณัฐวดี นวลไทย 1,2,3,4

  เต็ม

27 ภาษาพาเพลิน ครูจันทร์ประภา ทองอ่อน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 วัฒนธรรมไทย ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 3,4,5,6

  เต็ม

29 พุทธทาสศึกษา ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
30 Is that true? ครูชนัดดา แสงเทศ 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
31 หรรษาภาษาไทย 2/2564 ครูสารภี สอนปลอด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
32 งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ครูพรศิริ แซ่ว่อง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

33 ศิลป์ถิ่นใต้ ครูพรรทนา สรรภา 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
34 English Is All Around. ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
35 เกมคำคม ครูสุธัญญา ศัลศาลา 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
36 กีฬากรีฑาและนันทนาการ ครูวัชรากร รัตนมณี 2,3,4,5,6

  เต็ม

37 ภาษาอังกฤษพิชิต Grammar ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
38 Virtue brings life คุณธรรมนำชีวิต ครูวรินศรา คงเทพ 2,5

  เต็ม

39 แนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษา ครูอัญญาณี ช่วยชู 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

40 งานฝีมือ ครูสายฝน บุราคร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 1) ครูสลักจิตร ช่วยคง 1

  เต็ม

42 ท่องยุโรป แอฟริกา ครูศิริพร เกิดจันทร์ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
43 คนเก่งภาษาไทย ครูอุษา ทองแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
44 ประวัติศาสตร์สัญจร ครูสมบัติ นาคแป้น 1,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
45 เคมีคลีนิค ครูกฤตภาสณ์ เพชรช่วย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
46 ปลูกปั้นวรรณศิลป์ ครูพัชรา ศรีอินทร์ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
47 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 3) ครูสุจิรา ขำปรางค์ 1

  เต็ม

48 สรภัญญะ ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
49 Math Talent ครูจาริณีย์ ชูแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
50 แกะลายสติกเกอร์ ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  เต็ม

51 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
52 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
53 พุทธรักษา ครูทิพรัตน์ ธราพร 1,2,3

  เต็ม

54 เกษตร ครูบุญมี โอทอง 3,4,5,6

  เต็ม

55 ดนตรีไทย​ ครูมลิวัลย์ แสงลี 2,3,5,6

  เต็ม