ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 Social NEWS ครูสมบัติ นาคแป้น 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กลุ่ม 1 ครูสลักจิตร ช่วยคง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กลุ่ม 2 ครูภษมน ใหม่สุด 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กลุ่ม 3 ครูสุจิรา ขำปรางค์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
5 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กลุ่ม 4 ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
6 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ กลุ่ม 5 ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
7 ภาพถ่ายความประทับใจ ครูณัฐวดี นวลไทย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
8 ธรรมดี ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
9 หนังตะลุง 1 ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

10 สนทนาประสาสังคม ครูพรรทนา สรรภา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
11 เรียนรู้เดอะมูฟวี่ ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

12 พุทธรักษา ครูทิพรัตน์ ธราพร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

13 หนังตะลุง 2 ครูโพสิฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
14 Math Talent ครูวธิดา ศรีวาริน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

15 Grammar for Fun ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
16 เปิดโลกภาษาจีน ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

17 Hello English ครูจักรรินทร์ ลือชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
18 รอบรู้เรียนจีน ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
19 Crossword Game ครูพีรพล พราหมเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
20 English for Entertainment ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 English Gallery ครูสุชาวดี กำลังมาก 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

22 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
23 English for meme ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
24 English Quotes ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
25 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูพรศิริ แซ่ว่อง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

26 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
27 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

28 งานฝีมือ ครูสายฝน บุราคร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

29 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

30 ฟิสิกส์กับ IoT ครูนูรดิง สามานุง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

31 นักศึกษาวิชาทหาร ครูลัดดา ชัชวาลย์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
32 โลกของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ครูจิดาภา อินทร์แก้ว 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
33 ทดลองวิทย์ ครูวิภาพร ขุนทองพลัด 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 ภาษาพาเพลิน ครูจันทร์ประภา ทองอ่อน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 หรรษาภาษาไทย ครูสารภี สอนปลอด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
36 คนรักเมล่อนญี่ปุ่น ครูพงค์ษา คุณชล 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
37 กรีฑาและนันทนาการ ครูวัชรากร รัตนมณี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
38 วอลเล่ย์บอลชายหาด ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
39 ทัศนศิลป์ ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1,2,3,4,5

  เต็ม

40 แกะลายสติกเกอร์ ครูวานิช เรืองวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

41 รักการอ่าน ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

42 สำนวนไทยอะไรเอ่ย ครูสิริมาภรณ์ กลิ่นเสาวคนธ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
43 พื้นที่แห่งฝัน ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 29
44 คหกรรมพาเพลิน ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
45 ยุวบรรณารักษ์ ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
46 ดนตรีไทย ครูมลิวัลย์ แสงลี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
47 วงโยธวาทิต ครูศศิธร ปานเพชร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

48 นาฏศิลป์ไทย ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 21
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
49 ฟุตซอล ครูเอกวิทย์ ช่วยรอด 1,2,3,4

  เต็ม