ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2565


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ชุมนุมวงโยธวาทิต (กลุ่ม 1) ครูศศิธร ปานเพชร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

2 ฟิสิกส์กับ IOT ครูนูรดิง สามานุง 4,5,6

  เต็ม

3 ดนตรีไทย ครูมลิวัลย์ แสงลี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 รู้รอบครอบโลกสังคมศึกษา ครูพรรทนา สรรภา 1,2,6

  เต็ม

5 ภาพถ่ายความประทับใจ ครูณัฐวดี นวลไทย 2,4,5

  เต็ม

6 สามก๊ก ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 3,4,5,6

  เต็ม

7 นักอนุรักษ์น้อย ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 3

  เต็ม

8 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1,2

  เต็ม

9 หรรษาภาษาไทย 1/2565 ครูสารภี สอนปลอด 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
10 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ครูลัดดา ชัชวาลย์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
11 เปตอง ครูนาตยา สอนคำเสน 1,2

  เต็ม

12 เกษตร ครูบุญมี โอทอง 3,4,5,6

  เต็ม

13 งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ครูพรศิริ แซ่ว่อง 1,2,3

  เต็ม

14 ชุมนุม แชร์บอล ครูภูตินนท์ เกษชาติ 3

  เต็ม

15 กรีฑาและนันทนาการ ครูวัชรากร รัตนมณี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

16 ชีววิทยา ครูพัฒนาภรณ์ จินพล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
17 งานฝีมือ ครูสายฝน บุราคร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

18 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม4) ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
19 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 2) ครูภษมน ใหม่สุด 1

  เต็ม

20 Crossword Game [ม.ต้น] ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 1,2,3

  เต็ม

21 คนรักเมล่อนญี่ปุ่น ครูพงค์ษา คุณชล 3,4,5

  เต็ม

22 ชุมนุมวงโยธวาทิต (กลุ่ม2) ครูสุภัทร บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
23 เปิดโลกภาษาจีน ครูเกตน์สิรี เหน็บบัว 1,2,3

  เต็ม

24 สังคมออนไลน์ (Social Media) ครูสมบัติ นาคแป้น 2,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
25 Crossword Game (ม.ปลาย) ครูพีรพล พราหมเพชร 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
26 เบเกอรี่เพื่ออาชีพ ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 4,5,6

  เต็ม

27 โลกของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ครูจิดาภา อินทร์แก้ว 1,3,4,5,6

  เต็ม

28 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 3) ครูสุจิรา ขำปรางค์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
29 วัฒนธรรมจีน ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 4,5,6

  เต็ม

30 แกรมม่าพาเพลิน (Grammar for Fun) ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 2
31 English Is All Around. ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 1,2,3

  เต็ม

32 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
33 ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 ทัศนศิลป์ ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 แกะลายสติกเกอร์ ครูวานิช เรืองวงษ์ 3

  เต็ม

36 ยุวบรรณารักษ์ ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1,2,3

  เต็ม

37 ธรรมดี ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
38 พุทธรักษา ครูทิพรัตน์ ธราพร 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
39 คหกรรม ครูจินดารัตน์ ช่วยแก้ว 2,3,4,5,6

  เต็ม

40 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม5) ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
41 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 4,5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
42 สวดมนต์หมู่สรภัญญะ ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
43 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน (กลุ่ม 1) ครูสลักจิตร ช่วยคง 1

  เต็ม

44 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 1,2,3

  เต็ม

45 เล่าเรื่องเมืองไทย ครูศิริพร เกิดจันทร์ 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
46 เคมีคลีนิก ครูกฤตภาสณ์ เพชรช่วย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
47 สนุกกับหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครูวราพล ปานประทีป 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

48 math talent ครูอภิสิทธิ์ หีตจันทร์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
49 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 ปี 3 ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
50 สื่อหรรษาพาเรียนรู้ ครูสิริมาภรณ์ กลิ่นเสาวคนธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
51 Virtue brings life คุณธรรมนำชีวิต ครูวรินศรา คงเทพ 2,3,6

  เต็ม

52 ภาษาพาเพลิน ครูจันทร์ประภา ทองอ่อน 1,2,4,5,6

  เต็ม

53 KISS English ครูสุชาวดี กำลังมาก 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
54 ครบเครื่องเรื่องภาษาไทย ครูพัชรา ศรีอินทร์ 1,2,3

  เต็ม

55 English for entertainment ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
56 The world of fairy tales ครูจักรรินทร์ ลือชัย 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
57 เกมคำคม ครูสุธัญญา ศัลศาลา 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
58 ชุมนุมรักการอ่าน ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 2

  เต็ม