ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2566


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 E-Sport ครูสมบัติ นาคแป้น 2,3,4,5

  เต็ม

2 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 1,2,3

  เต็ม

3 ใบตอง ครูสายฝน บุราคร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

4 ภาษาพาเพลิน ครูจันทร์ประภา ทองอ่อน 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
5 ฟิสิกส์ กับ IoT ครูนูรดิง สามานุง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
6 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 1
7 ดนตรีไทย ครูมลิวัลย์ แสงลี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 35
 • ลงทะเบียนแล้ว 34
8 พุทธรักษา ครูทิพรัตน์ ธราพร 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
9 Grammars Games ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
10 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูเบญจมาศ เรืองนุ่น 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
11 ฟุตซอล ครูเอกวิทย์ ช่วยรอด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
12 จันทร์หรรษา ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 27
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
13 วงโยธวาทิต ครูศศิธร ปานเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 32
 • ลงทะเบียนแล้ว 30
14 ห้องสมุดสุดหรรษา ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

15 สังคมพาเพลิน ครูพรรทนา สรรภา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
16 หรรษาวงการบันเทิง ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 50
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
17 หัตถศิลป์ ครูวานิช เรืองวงษ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
18 หนังตะลุง ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 1,3,4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
19 Crossword Games ครูพีรพล พราหมเพชร 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

20 วอลเล่ย์บอล ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
21 English Around the World ครูพรนัชชา กำเนิดรักษา 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

22 แบตมินตัน ครูศุภิสรา คงมีศรี 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

23 หมากกระดาน ครูพงค์ษา คุณชล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
24 ทำนายทายทัก ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
25 นาฎศิลป์ไทย ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 37
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
26 Badmintion ครูจักรรินทร์ ลือชัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 31
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
27 แต่งคำประพันธ์ไทย ครูปณรัฐ นวธนันบวร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
28 มโนราห์ ครูสุวรรณี จันธิบดี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
29 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูจิดาภา อินทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
30 นักศึกษาวิชาทหาร ครูลัดดา ชัชวาลย์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
31 เถ้าเเก่น้อย ครูณัฐวดี นวลไทย 1,3,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
32 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะคิดคำนวณ กลุ่ม 1 ครูสลักจิตร ช่วยคง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
33 ทักษะคิดคำนวณ 2 ครูสุจิรา ขำปรางค์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

34 ทักษะคิดคำนวณ 3 ครูวธิดา ศรีวาริน 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

35 Science Show ครูพรศิริ แซ่ว่อง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
36 Movie Science ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

37 Math Talant ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
38 ภาษาจีน ครูทิพย์สุดา ปลอดคำ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
39 ภาษาอังกฤษ ครูสุชาวดี กำลังมาก 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
40 สิ่งประดิษฐ์ พิชิตภาษาไทย 2 ครูสิริมาภรณ์ กลิ่นเสาวคนธ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
41 สนุกคิดกับDIY ครูวิภาพร ขุนทองพลัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
42 ท่องโลกกว้าง ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
43 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ครูวุฒิชัย ภาโอภาส 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
44 เรื่อง Math Math 1 ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
45 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
46 เกมต่ออักษรภาษาไทยคำคม ครูจุฑามาศ ศาสตร์เจริญ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
47 ฟุตบอลหญ้า1 ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 1,2,6

  เต็ม

48 พื้นที่แห่งฝันและการสื่อสารเชิงบวก ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

49 To be number one ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
50 เรื่อง Math Math 2 ครูภษมน ใหม่สุด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6