ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 1/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 106 Crossword Game ครูพีรพล พราหมเพชร 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 19
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
2 201 นักอนุรักษ์น้อย (กลุ่ม 2) เลขคู่ ครูศศิธร ปานเพชร 2

  เต็ม

3 201 นักอนุรักษ์น้อย (กลุ่ม1) เลขคี่ ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 2

  เต็ม

4 402 รักสุขภาพ (กลุ่มที่๒) เลขคู่ ครูนาตยา สอนคำเสน 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
5 Math Art ครูจาริณีย์ ชูแก้ว 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 32
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
6 เรื่องเล่าจากหนังสือเล่มเล็ก ครูภูตินนท์ เกษชาติ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 32
 • ลงทะเบียนแล้ว 36
7 เพื่อนช่วยเพื่อน ครูกฤตภาสณ์ เพชรช่วย 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 12
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
8 หมากกระดาน ครูพงค์ษา คุณชล 1

  เต็ม

9 ภาษาอังกฤษกับข่าวสารรอบโลก (Daily News and English) [6/2] ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
10 หมากฮอสไทย 1 (ม.1/3) ครูวัชรากร รัตนมณี 1

  เต็ม

11 หมากฮอสไทย 2 (ม.103) ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 19
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
12 Speak chic chic ครูมุกดาทิพย์ เมืองพร้อม 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
13 วิทย์คิดสนุก (Fun with science) 2 (301) ครูจีรวรรณ กองประดิษฐ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
14 แบกเป้ตะลุยโลก [ม.6/2] ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 11
 • ลงทะเบียนแล้ว 5
15 งานฝีมือ ครูสายฝน บุราคร 1

  เต็ม

16 102 คหกรรม ครูยศธน ยาวุฒิ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 36
 • ลงทะเบียนแล้ว 35
17 การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน ครูทิพรัตน์ ธราพร 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 19
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
18 ชีวิตดี มีสุข (2/4) ครูศิริพร เกิดจันทร์ 2

  เต็ม

19 ขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม ครูมลิวัลย์ แสงลี 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
20 การทำแผ่นพื้น ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
21 เที่ยวไทยรู้วัฒนธรรมไทย (ม.4/3) ครูวรินศรา คงเทพ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 12
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
22 ท่องโลกกว้างสร้าง(สังคม) ครูณัฐวดี นวลไทย 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 33
 • ลงทะเบียนแล้ว 38
23 305 ถ่ายภาพ ครูสมบัติ นาคแป้น 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 33
24 วิทย์คิดสนุก Fun with science 1 (301) ครูธัญญาทิพย์ บินล่าเต๊ะ 3

  เต็ม

25 รักสุขภาพ ครูสุภัทร บุระชัด 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 19
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
26 502 math art ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 32
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
27 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 30
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
28 ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 2

  เต็ม

29 ชุมนุมคณิตคิดเร็ว ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 24
30 สนุกคิดกับคณิต ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 18
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
31 คณิตคิดสนุก 2 ครูสุจิรา ขำปรางค์ 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 16
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
32 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่2 ครูลัดดา ชัชวาลย์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
33 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1 ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
34 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
35 คณิตคิดสนุก ครูสลักจิตร ช่วยคง 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 17
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
36 พลังงานทดแทนและพื้นฐานวิศวกรรม ครูกรกนก ศรีนวลสุข 5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 13
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
37 Science around me ครูนูรดิง สามานุง 4

  เต็ม

38 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 14
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
39 English Fit & Firm ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 5

  เต็ม

40 เกมคำคม ครูสุธัญญา ศัลศาลา 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
41 ยุวฑูตน้อย ครูอุษา ทองแก้ว 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
42 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูอัญญาณี ช่วยชู 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 12
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
43 503 เกมส์ภาษาอังกฤษ ม.5/3 ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 15
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
44 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 6

  เต็ม

45 English is everywhere (1/6) ครูกรณิการ์ แก้วสกุลทอง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 19
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
46 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูจิดาภา อินทร์แก้ว 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 13
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
47 หรรษาภาษาไทย ครูสารภี สอนปลอด 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 9
48 รักการอ่าน ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 39
49 ปลูกปั้นวรรณศิลป์203 ครูพัชรา ศรีอินทร์ 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 22