ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

รายการชุมนุม ปีการศึกษา 2/2563


ที่ ชื่อวิชา ครูผู้สอน ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 วงโยธวาทิต ครูศศิธร ปานเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 28
2 Crossword Game ครูพีรพล พราหมเพชร 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
3 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (2) ครูภษมน ใหม่สุด 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
4 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (3) ครูสุจิรา ขำปรางค์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
5 แชร์บอล ครูภูตินนท์ เกษชาติ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 15
6 กีฬาและนันทนาการ ครูนาตยา สอนคำเสน 1,2,3

  เต็ม

7 ยุวบรรณารักษ์ ครูสุทิศา ห่อเพ็ชร 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
8 ท่องโลกกว้างสร้าง(สังคม)​ ครูณัฐวดี นวลไทย 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 11
9 เที่ยวไทยรู้วัฒนธรรมไทย ครูวรินศรา คงเทพ 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
10 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูพรศิริ แซ่ว่อง 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
11 นักศึกษาวิชาทหาร1 ครูหรินทร์รัตน์ มะลิทิพย์ 4,6

  เต็ม

12 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ครูทิพรัตน์ ธราพร 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
13 ดนตรีไทย​ ครูมลิวัลย์ แสงลี 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
14 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ครูลัดดา ชัชวาลย์ 5

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
15 นาฏศิลป์ไทย ครูวีรพงศ์ หนูชัยแก้ว 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

16 คหกรรม ครูยศธน ยาวุฒิ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 23
 • ลงทะเบียนแล้ว 22
17 ภาษาพาสนุก ครูเพียงพิศ เล็กน้อย 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 18
18 ปลูกปั้นวรรณศิลป์ ครูพัชรา ศรีอินทร์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
19 ภาษาอังกฤษกับข่าวสารรอบโลก (Daily News and English) ครูจิรายุ สุวรรณชาตรี 6

  เต็ม

20 เกษตร ครูบุญมี โอทอง 1,2,3,4,5,6

  เต็ม

21 English for fun ครูรัตนาพร คล้ายสำลี 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
22 การวาดภาพหุ่นนิ่ง ครูกิตติพร หนูจันทร์แก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 28
 • ลงทะเบียนแล้ว 26
23 งานฝีมือ ครูสายฝน บุราคร

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
24 English ครูชนัดดา แสงเทศ

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
25 วงดนตรีสากล ครูสุภัทร บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
26 เกมส์ภาษาอังกฤษ ครูณัฏฐชญา ชื่อมี 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
27 เขียนปากกาหัวตัด ครูสุภาวดี บัวจันทร์ 1,2,3

  เต็ม

28 Math Talent ครูจาริณีย์ ชูแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 6
29 ชีวิตดี มีสุข ครูศิริพร เกิดจันทร์ 1,2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
30 นักอนุรักษ์น้อย ครูสมพงศ์ เพชรแก้ว 2,3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 17
31 English is everywhere ครูกรณิการ์ แก้วสกุลทอง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 4
32 แบกเป้ตะลุยโลก ครูเรวดี ฮวดเลี้ยง 6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 12
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
33 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ครูอัญญาณี ช่วยชู 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 12
34 หมากกระดาน ครูพงค์ษา คุณชล 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
35 เรื่องเล่าจากพุทธทาส ครูพรรทนา สรรภา 1,2,3

  เต็ม

36 ชีววิทยา ครูพัฒนาภรณ์ จินพล 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
37 ฟิสิกส์ขนมหวาน101 ครูนูรดิง สามานุง 4

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 13
38 ฟิสิกส์ ครูวันดี คงทอง 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
39 คนเก่งภาษาไทย ครูอุษา ทองแก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 10
40 ภาษาอังกฤษพิชิต Grammar ครูลภัสสิริญ วงษ์พิพันธ์ 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
41 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (4) ครูจิราพร อักษรทิพย์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
42 สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครูอนงค์นาฏ คงกล้า 1,2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 22
 • ลงทะเบียนแล้ว 21
43 กรีฑา ครูวัชรากร รัตนมณี 1,2,3,4,5

  เต็ม

44 เคมีคลีนิค ครูกฤตภาสณ์ เพชรช่วย 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
45 ภาษาพาเพลิน ครูจันทร์ประภา ทองอ่อน

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 0
46 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (1) ครูสลักจิตร ช่วยคง 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 16
47 การทำแผ่นพื้น ครูวานิช เรืองวงษ์ 2

  เต็ม

48 ส่งเสริมและพัฒนาการคิดคำนวณของนักเรียน (5) ครูนุชเนตร วงษ์สวัสดิ์ 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 24
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
49 สังคมออนไลน์ (Social Media) ครูสมบัติ นาคแป้น 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 7
50 ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ไทย ครูสิทธิโชค สารพงศ์ 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 25
 • ลงทะเบียนแล้ว 23
51 ชุมนุม หรรษาภาษาไทย ครูสารภี สอนปลอด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 19
52 สรภัญญะ ครูเกศรานันท์ บุระชัด 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 3
53 วอลเล่ย์บอล ครูเอกพล ศรียาภัย 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 26
 • ลงทะเบียนแล้ว 25
54 รักการอ่าน ครูนูรยีฮะห์ สะแลแม 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 40
 • ลงทะเบียนแล้ว 20
55 เกมคำคม ครูสุธัญญา ศัลศาลา 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 8
56 งานสวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​ ครูจิดา​ภา​ อินทร์​แก้ว 1,2,3,4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 14
57 พลังงานทดแทนและพื้นฐานวิศวกรรม ครูกรกนก ศรีนวลสุข 4,5,6

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 20
 • ลงทะเบียนแล้ว 13